fbpx

הסדר מקרקעין

הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי המקרקעין בלשכת מירשם המקרקעין, זאת לגבי קרקעות שאינן רשומות או שרשומות "בשיטה הישנה".

"פקיד הסדר המקרקעין" במשרד המשפטים הינו האחראי על הליך הסדר מקרקעין.

במסגרת הסדר המקרקעין, מכין המרכז למיפוי ישראל מפות גושי רישום, בתאום עם פקיד ההסדר במשרד המשפטים. גושי הרישום מחליפים לצורך הרישום, כאמור, את מפות גושי השומה וכל המפות האחרות שהיו קיימות באתר ההסדר.

ההליך הינו פומבי ותחב בשלל נתונים ומפות להגדרת הגבולות והבעלות של הנכסים ומחולק ל3 שלבים עיקריים: מפה מוקדמת, מפה ארעית ומפה סופית.

בכל לשב נבדקים הממצאים וניתנת אפשרות לציבור להגיש את תביעותיהם על הבעלות בכנסים. ההליך נגמר ברישום במרשם המקרקעין בהגדרת גבולות גושים והחלקות והבעלות עליהם.

ההליך פועל מכח :

  • הסדר זכויות במקרקעין בהתאם לפקודת הסדר זכויות במקרקעין 1969
  • תיקון הסדר לפי סעיף 97 לפקודת ההסדר 1969
  • תיקון הסדר בהתאם לפסקי דין שניתנו בבית המשפט  

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט