fbpx

חוות דעת תכנונית

חוות דעת מקצועית הנעשית ע"י אדריכל מומחה והנדרשת לצורך:

  1. עסקה במקרקעין (רכישה / חליפין / חקלאי / אחר)
  2. צרכים משפטיים
  3. בחינת זכויות בניה
  4. שמאות
  5. אחר

חוות דעת תכנונית תכלול בין היתר התייחסות לשימושים והאפשרויות עפ"י תוכניות בנין העיר, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, בחינת הכרזה על עתיקות, התייחסות לתשתיות, זכויות בניה על-פי נתוני תכנון, תנאים להיתר ועוד.

הנ"ל שונה מבדיקה תכנונית –שמהווה בדיקת מסמכי בקשות להיתרי בניה או שימוש חורג.

חו"ד תכנונית אינה מחליפה דף מידע של הועדה לתו"ב או באה במקום בקשה להיתר בניה.

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט