fbpx

סקרים

חברתנו מבצעת סקרים גאוגרפים עפ"י דרישת הלקוח ובהתאמה לצרכיו, מבין עבודתינו: 

 • סקרי גינון:
  מיפוי שטחי גינון ציבוריים (עצים, מדשאות, שיחים, השקיה) לצורך התחשבנות עם קבלני גינון ותאגידי המים.
 • סקרי תשתיות:
  מיפוי תשתיות חשמל, תאורה, תשתיות תת קרקעיות (צנרת מים, ביוב) .
  הסקר מאפשר תכנון, שליטה ותחזוקה שוטפת של המערכות.
 • סקרי עבירות בניה עפי סעיף 116 לחוק:
  בהתאם לנסח הרישום ותיק הבניין (היתרי בניה, תשריט, היטלים וכו') בדיקת הנכס בשטח ותיעוד עבירות הבנייה בתשריט חריגות ודו"ח חריגה.
 • סקרים לצרכים תכנוניים :
  איתור בעלויות, ייעודי קרקע ושימושים, זכויות הבנייה במגרשים.
  הסקר מרכז מידע תכנוני שחשוב לקחת בחשבון בהערכת הנכס לפני ביצוע עסקה ויכול לשמש כרקע להכנת תוכניות חדשות.

סקרי נכסים:
בעקבות פסק דין 2453/13 של בית המשפט העליון, על כל רשות מקומית חלה חובה לחייב בתשלום ארנונה על פי מדידה מדויקת של גודל הנכס (שתי ספרות אחרי הנקודה 0.00).
במידה ואין בידי הרשות נתוני מדידה עדכניים של הנכסים עליה לבצע סקר נכסים.
מטרות הסקר הן הבטחת התאמה בין גודל הנכסים במציאות לרישום ברשות ושוויון בין התושבים בתשלום המיסים.
מדידת הנכסים תתבצע על פי תקן של מפי.

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט