fbpx

סקרים

 סוגי הסקרים הנפוצים

נהוג לחלק את הסקרים בעולם הגיאוגרפי לשתי קבוצות עיקריות:

  • מדידת פרטים ברמת דיוק נמוכה תוך דגש על תוכנם או תכולתם. לדוגמה: סקר תמרורים, סקר ריהוט כביש,סקר שילוט.
  • סקר מידע על פריטים שרמת דיוק מיקומם כבר נתון. לדוגמה: סקר שימושי קרקע, סקר כתובות, סקר פחי אשפה.

נהוג לחלק את הסקרים לשתי קבוצות עיקריות:

  • סקר שטח – איסוף שיטתי של מידע של פריטים או על פריטים הקיימים בשטח. לדוגמה: סקר עצים, סקר כתובות, סקר תמרורים.
  • סקר בסיסי נתונים – איתור שיטתי של מידע הקיים בבסיסי נתונים, במאגרים דיגיטליים או בארכיונים אחרים. לדוגמה: סקר בעלויות, סקר תוכניות ויעודי קרקע, סקר תשתיות (בקרב בעלי התשתיות).

דוגמאות לסקרים נפוצים:

סקר כתובות

מאגרי הכתובות בארץ תואמות את הכתובות בפועל בעיקר בשכונות חדשות, אולם ככל שהשכונה ותיקה יותר והרשות המקומית מתקשה בביצוע שינויים, קיים פער ואף העדר כתובות לבתים קיימים.

סקר פיזי של הכתובות הקיימות ממפה באופן מסודר את הפער ומאפשר תכנון מסודר של קביעת כתובות חדשות ועדכון מאגר הכתובות. סקר כתובות הינו חיוני לשם יצירת שפה משותפת בין כל הרשויות במדינה וארגון מאגר מתואם בין כולן.
לחב' מאפרו ניסיון רב  בביצוע סקרי כתובות ובתיאום בין הרשויות השונות.

סקר עבירות בניה

באפריל 2017 אושר תיקון 116 לחוק התכנון והבניה – נועד להקנות לגופים האמונים על אכיפת דיני התכנון והבניה כלים נוספים ויעילים לאכיפת הוראות חוק התכנון והבניה, זאת לאחר ההבנה שעבירות הבניה מקיפות את כלל האוכלוסיה, בכל מקום ובכל סוג בניה. לסקר זה ניתן לשלב סקר נכסים וסקר ארנונה המספק נתונים לגבי שטח הנכס המדויק ומיפוי השימושים בנכסים תוך בחינת הפער אל מות ההיתר שניתן מראש לנכס. אכיפה מסודרת ושיטתית מצריכה בסיס נתונים עדכני בשילוב טכנולוגיה מתקדמת המנתחת ומציגה את הפער בין הבינוי בפועל לבין היתר הבניה המאושר.

לחב' מאפרו ניסיון רב  בביצוע סקרי חריגות בניה למימוש התיקון בחוק.

סקר עצים

בנובמבר 2008 אושר תיקון מס' 89 לחוק התכנון והבניה – שמירה על עצים לחוק התכנון והבניה.  בהתאם לתיקון יש לסמן בתשריט של תכנית מפורטת, שניתן להוציא מכוחה היתר בניה, את כל העצים הבוגרים בתחומה. לא תאושר תכנית שבתחומה עצים בוגרים, אלא לאחר שמוסד התכנון בחן את הצורך בשמירה עליהם, לאחר שהתייעץ עם פקיד היערות. רישיון לכריתת עצים ניתן על ידי פקיד היערות בלבד.

לחב' מאפרו ניסיון רב  בביצוע סקרי עצים. אנו מספקים חוו"ד סופית כולל דו"ח אגרונום רשום.

סקר גינות

הרחבת תחום הגינות הציבוריות הגביר את הצורך בכלי ניהול מתקדמים יותר.
סקר גינות מספק את הנתונים לניהול יעיל יותר של הגינה הציבורית בתחומים כמו: ניהול משק המים בגינה בכפוף להנחיות רשות המים, תחזוקת ציוד כמו צנרת, ברזיות, מתקני שעשועים וכו'.

לחב' מאפרו ניסיון רב בביצוע סקרי גינות ובשילוב המידע במערכות המידע של הרשות המקומית יחד עם אספקת כלים לניהול יעיל יותר של שטחים אלו.

סקר תשתיות

תכנון עירוני כמו גם צרכי ניהול שוטף מצריך בסיס נתונים עדכני של מיקום תשתיות (עיליות גלויות ותת-קרקעיות, הסמויות מהעין). סקר תשתיות כולל מידע על צנרת מים, נפט, גז, חשמל, תקשורת, ביוב, ניקוז, תאורה וכו'. סקר תשתיות נערך בשני ערוצי פעילות:

  • סקר פיזי בשטח: איתור התשתיות ומדידה מדויקת של מיקומו ושל מצבו הפיזי.
  • סקר בקרב בעלי התשתיות: איתור מפות ושכבות מידע דיגיטלי קיימים ועריכתם במערכת מידע מסודרת. לעיתים, נערך מדגם מייצג באמצעות סקר שטח לצורך אימות הנתונים.

לחב' מאפרו ניסיון רב בביצוע סקרי תשתיות וקשר קבוע עם חברות התשתיות השונות ומנהלי המידע בגופים אלו.

סקר שימושי קרקע

בשכונות ואזורים ותיקים התפתחו שימושי הקרקע בהתאם להתפתחות טבעית המבוססת, במרבית המקרים, על תנאי ביקוש והיצע, בהתעלם מתכנון כולל המושפע ממשתנים נוספים. תכנון בכלל ותכנון עירוני בפרט מצריך קבלת תמונה עדכנית של שימושי הקרקע בפועל. סקר שימושי קרקע הינו סקר פיזי המייחס לכל פריט מקרקעין ונכס קיימים את השימוש הנעשה בו בכפוף לרשימת תיוג מוגדרת. המידע מותאם למערכות מידע כך שניתוחו יהיה קל ופשוט.

לחב' מאפרו ניסיון רב בביצוע סקרי שימוש קרקע ושילוב המידע במערכות מידע נפוצות.

סקר תמרורים וריהוט כביש

התקנת תמרורים וסימון ריהוט כביש, קרי, מעברי חציה, שטחי חניה, הפרדת נתיבים וכיוב', נערכים על פי תכנון מסודר, בעיקר בשכונות ובאזורים חדשים ועל פי צרכים נקודתיים משתנים. התחום הינו דינאמי ולא תמיד ניתן לחזות את הנולד.
סקר תמרורים וריהוט כביש הינו מיפוי פיזי של הפריטים, מיקומם ומצב העדכני. המידע משולב במערכות מידע עירוניות ומאפשר ניתוח מסודר אל מול שכבות מידע עדכניות אחרות כמו עומסי תנועה, תאונות דרכים, צרכי חניה ועוד.

לחב' מאפרו ניסיון רב בביצוע סקרי תמרורים תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לתיעוד שיטתי של פריטי המידע, צילומם ועדכונם באופן אוטומטי במערכות המידע העירוניות.

סקר שלטים

תקנות עירוניות מאפשרות התקנת שלט בסיס אישור מראש הכרוך בתשלום. התקנת שלטים מהווה הכנסה עבור הרשות המקומית. סקר שלטים הינו סקר פיזי בשטח הנועד למפות את מצב השילוט הקיים ולספק כלי בידי הרשות באכיפת התקנה. הסקר כולל מידע הנוגע למיקום השלט, גודלו, לעיתים אף תכולתו, איתור בעליו ותיעודו בצילום.

לחב' מאפרו ניסיון רב בביצוע סקרי שלטים תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לתיעוד שיטתי של פריטי המידע, צילומם ועדכונם באופן אוטומטי במערכות המידע העירוניות.

סקר בעלויות

מרבית הקרקעות בישראל (93%) הינם בבעלות המדינה, המנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). יתרת הקרקעות הינן בבעלות פרטית. תהליך התכנון מצריך בחינה מוקדמת הכוללת את התפלגות הבעלויות בשטח הנדון.מידע זה ישפיע על היתכנות רישום המקרקעין בהמשך תהליך העבודה כמו גם על הצורך בהפקעת המקרקעין וההשלכות הכלכליות הכרוכות בהליך זה.

לחב' מאפרו ניסיון רב בביצוע סקרי בעלויות, ריכוז הזכויות בנכסים הכלולים בשטח הנחקר ושילוב המידע במערכות המידע הרלוונטיות.

סקר תב"עות וקומפילציה של תכניות

שטח נתון עשוי להיכלל במספר תוכניות בניין עיר (תב"ע) הנמצאות בשלבים שונים, החל משלבי התכנון בטרם אישורן וכלה בעדכון תחת תוכניות חדשות החופפות לאותו תא שטח.

לקראת יצירת תוכנית חדשה יש צורך בבחינת המצב הקיים תוך יצירת מפה המתארת רצף תכנוני, השקה בין תוכניות מאושרות שכנות, איתור שטחים הנמצאים בבעיית הגדרה (חפיפה בין תוכניות או פער בין תוכניות).

לחב' מאפרו ניסיון רב בביצוע סקר תכניות ועריכת קומפילציות מורכבות של שטחים גדולים. קומפילציה של תכניות כוללת עריכת שכבות המידע במפות ויצירת אחידות לכדי מפה רציפה אחת.

חשוב לדעת! 

מטרת הסקר קובעת את שכבות המידע הנדרשות ואופן הגשתן.

שתפו אותנו ונסייע בהגדרת הביצוע.

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט