fbpx

קדסטר ורישום מקרקעין

רישום מקרקעין

רישום מקרקעין הינו בסיס חיוני לתפקודה המסודר של חברה מודרנית ומפותחת ומהווה מנוע צמיחה כלכלית מהותי במשק מפותח המשפיע ישירות על רמתה הכלכלית של חברה ורווחתה.

היכולת לסחור במקרקעין באופן פשוט, במקביל למימוש ייעודי קרקע העונה על צרכי החברה, מניע את הכלכלה ומפגיש באופן מיטבי בין הביקוש לבין ההיצע בכל המשתנים בשוק מודרני.

התהליך מתחיל בהסדרת המקרקעין ומסתיים ברישום יחידת קרקע, חלקה, המהווה חלק מתוך גוש מוסדר, בלשכת רישום המקרקעין במשרד המשפטים, המוכרת בשם טאבו.

רישום מסודר של נכסי מקרקעין בטאבו מעלה את ערכם בשוק, מקל משמעותית בקבלת משכנתאות וחוסך זמן רב והוצאות מיותרות בעת ניהולם.

חלקים רבים בבנייתה של מדינת ישראל התפתחו לפני או במהלך אימוץ החוק לניהול רישום המקרקעין, עובדה שעודדה מקרים אחרים של בנייה גם לאחר כינון החוק. מצבים אלו מצריכים תהליכים מורכבים יותר לצורך השלמת תהליך הרישום באופן שישקף נאמנה את המציאות ואת דרישות החוק.

חברת מאפרו בעלת התמחות וניסיון רב שנים בניהול תהליך רישום המקרקעין, מראשיתו, בהסדר המקרקעין, דרך הקמת תכנית לצרכי רישום (תצ"ר) וכלה ברישום הנכס בטאבו. התמחות זו מסייעת רבות לבחינת היתכנות רישום של תכניות בניין עיר (תב"ע) כבר בשלב ראשוני, כך שנחסכים משאבים רבים עוד בטרם פעולות הבינוי מתחילות בפועל.

חשוב לדעת!    

הבנת סטטוס הנכס ומטרת התכנון הינם חיוניים בניתוח תהליך העבודה הנכון ברישום המקרקעין. התהליך משופע במונחים מקצועיים ומשפטיים העלולים לבלבל ולהוביל להגדרת מטרה באופן מוטעה.

תצ"ר – תכנית לצרכי רישום

תכנית כהגדרתה בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע"ו – 2016, הינה "תכנית המגדירה גבולות מקרקעין, שטחם ותשריט, כמשמעותו בפרק ד' בחוק התכנון והבנייה, המהווה חלק ממסמכיה, משמש לצורכי רישום בשיטת רישום זכויות קניין, או רישום ראשון, או רישום ב"שיטת השטרות".

התצ"ר הינה תוכנית המציגה חלוקת חלקות בתוך גוש נתון, בין אם בחלוקה ראשונית, פרצלציה, ובין אם בחלוקה מחדש של חלקות קיימות, רה-פרצלציה.

מטרת תכנית החלוקה של המקרקעין היא לתרגם את גבולות המגרשים, המופיעים בתכנית מפורטת (תב"ע), לגבולות של חלקות חדשות, הניתנות לרישום בפנקס המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו).

התצ"ר נערך על ידי מודד מוסמך ומוגש, בתום הליך אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה, לבדיקת המרכז למיפוי ישראל (מפ"י). בתום הבדיקה מתקבל האישור – "כשר לרישום". השלב הבא בתהליך הוא רישום הזכויות  בטאבו.

חברת מאפרו מתמחה בהכנת תצ"רים ובהובלת פרויקטים מורכבים בתחום.

תת"ג – תכנית לתיעוד גבולות

תכנית לתיעוד גבולות הינה תשריט אשר מטרתו לתעד את שחזור הגבולות של הגושים והחלקות לצורך תכנון מדויק ומהימן.     מומלץ כי הליך התכנון יתבצע על בסיס התת"ג, הדבר יצמצם תיקוני תב"עות ותביעות בגין הבדלים בשטחים.

ההשקעה בביקורת תת"ג מתקזזת ע"י חסכון בזמן ובכסף הנדרשים במקרים של תיקון תכנית מפורטת ואף יכולים לזרז את תהליך הרישום. התת"ג משמש גם ליצירת גוש רשום בהיעדר צורך להכנת פרצלציה, שגבולותיו נקבעים ע"ב גבולות הגושים השכנים.

חברת מאפרו מתמחה בהכנת תת"ג תוך בחינה מקיפה של הצרכים וראיית התפתחות השטח.

רישום זכויות מקרקעין

הבעלות על מקרקעין במדינת ישראל רשומה, על פי חוק, בפנקס המקרקעין, המנוהל על ידי לשכת רישום המקרקעין (טאבו) במשרד המשפטים. בלשכת הרישום מבוצעות עסקאות ופעולות שונות הנרשמות בפנקסי המקרקעין, דוגמת מכר, חכירות, הערות אזהרה, משכנתאות, ירושות, פעולות תכנון, זיקות הנאה, זכות קדימה, צווי בית משפט, הוראות של רשויות אחרות, ועוד.

רישום מסודר של המקרקעין מאפשר סחירות ,משמעותית קלה יותר, של המקרקעין, ברמת וודאות עסקית גבוהה ובכך לשמש מנוע כלכלי משמעותי במשק.

רישום המקרקעין מבוצע, במרבית המקרים, בשלב מתקדם בתהליך התכנון או אפילו אחרי סיום הבינוי בפועל. בדיקת היתכנות, בשלב מקדמי עשויה לסייע לתכנון יעיל יותר הנמנע מבעיות רישום העלולות להופיע בשלבים מתקדמים יותר.

חברת מאפרו מספקת  ניתוח מקצועי ומעמיק המאפשר התוויית תכנית, כך ששלב רישום המקרקעין ישתלב בה באופן מיטבי ליזם, למתכנן ולבעל הנכס.

תשריט חלוקה

חלוקת חלקה למגרשים מבוצעת ע"פ חוק באמצעות תב"ע מפורטת או באמצעות תשריט חלוקה המאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה. הליך קצר זה מאפשר ביתר קלות מימוש זכויות בניה במגרש נתון ללא תלות במגרשים האחרים בתוך אותה חלקה.

אנו מספקים פתרון מקיף החוסך זמן יקר וסרבול לבעל המגרש.

שיוך דירות בקיבוצים

שיוך דירות בקיבוצים הינו הליך הנועד להסדיר את זכויות חברי הקיבוץ במקרקעין המוקצה להם מתוקף תהליך ההפרטה של הקיבוץ. הסדרה זו מגדירה את זכויות הבעלים החדש בחלקה שלו, אותה הוא רושם כחוק בטאבו. ההתיישבות הקיבוצית עוברת מהפך וקיבוצים רבים הופרטו ומופרטים.

חברת מאפרו מספקת ליווי מקיף ומלא לכל תהליך ההסדרה עד לרישום בטאבו.

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט