fbpx

קדסטר ורישום מקרקעין

מפות קדסטריות

מפה שכוללת מידע על גבולות של גושים וחלקות רשומים, לרבות גוש בתהליך הסדר, גוש קמ"ק, תצ"ר ותת"ג המוגשת לביקורת איכות במרכז למיפוי ישראל.
על בסיס מפות אלו יוצרים תוכניות העוסקות בבדיקות היתכנות ותכניות מנחות כגון תמ"א, תמ"מ וכו'.
בתהליך יצירת המפה מבצעים מדידות בשטח ומסתמכים על כלל נתוני הביסוס לטובת שחזור הגבולות.

תכנית לצורכי רישום/פרצלציה/תצ"ר-

תכנית חלוקה של המקרקעין אשר מטרתה לתרגם את המגרשים המופיעים בתכנית מפורטת (תב"ע) , לחלקות חדשות הניתנות לרישום בפנקס המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין(טאבו).
תהליך המדידה דורש מעורבות של מודד מוסמך והתכנית צריכה לעבור ביקורת ולקבל אישור של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה והמרכז למיפוי ישראל.

 

תכנית לצרכי רישום ראשון בשטח לא מוסדר

התכנית מאפשרת רישום זכויות במקרקעין בפנקס השטרות בו רשומות זכויות במקרקעין לא מוסדרים.
המקרקעין הלא מוסדרים משתרעים על כ-4% משטח המדינה.
מגיש הבקשה דרוש להציג מסמכים וראיות המעידים על כך שיש לו זכות במקרקעין.
לבקשה יצורף תשריט שהוכן ע"י מודד
לאחר מכן מתחיל הליך בירור מקיף אשר במהלכו מיידעים את הציבור על כוונה לשנות את מעמד החלקה.
הציבור רשאי להגיש התנגדויות לבקשת הרישום.
בסיום ההליך , במידה והוחלט לקבל את הבקשה, החלקה תרשם ע"י רשם המקרקעין לפי הוראות צו הרישום.

 

תכנית לתיעוד גבולות – תת"ג

תשריט אשר מטרתו לתעד את שחזור הגבולות של הגושים והחלקות לצורך תכנון מדויק ומהימן.
את התת"ג יערוך מודד בהתאם לתקנות המדידה והנחיות המנהל.
התכנית תכיל גוש אחד בלבד או חלק ממנו והחלקות יופיעו בשלמות.
בנוסף בתכנית לא יופיע מיפוי מצבי והמדידה תכלול רק פרטים המשמשים לשחזור גבולות.
התת"ג תעבור הליך ביקורת ע"י מודד מבקר או ע"י המרכז למיפוי ישאל.
מומלץ כי הליך התכנון יתבצע על בסיס התת"ג, הדבר יצמצם תיקוני תב"עות ותביעות בגין הבדלים בשטחים.
ההשקעה בביקורת תת"ג מתקזזת ע"י חסכון בזמן ובכסף הנדרשים במקרים של תיקון תכנית מפורטת ואף יכולים לזרז את הליך הרישום.

 

רישום זכויות מקרקעין

אדם הרוכש דירה או בית חותם על חוזה חכירה עם רשות מקרקעי ישראל.
החוזה מבטיח שכירות לטווח ארוך אך הבעלות על הקרקע נותרת בידי מדינת ישראל, קק"ל או רשות הפיתוח.
זכות החכירה נרשמת בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) שבמשרד המשפטים, כתוצאה מכך כל דירה או בית מקבל מספר גוש וחלקה המהווים מעין תעודת זהות של הנכס.
חוק התכנון והבניה קובע – כי עסקה במקרקעין טעונה רישום ומכאן שהרישום הינו חובה.
הרישום נותן תוקף חוקי המבטיח לרוכש את הזכויות במקרקעין בערבות המדינה – המהווה ראיה חותכת וחלוטה בבית השפט, מהווה תנאי להעברת בעלות, מונע סכסוכי גבולות ומעלה את ערך הנכס.
הבעיה העיקרית העומדת בפני מי שהנכס שלו אינו רשום בטאבו – הוא הקושי להוכיח כי אכן הנכס בבעלותם.
הדבר הופך למשמעותי בבקשת משכנתא – הגוררת ריביות גבוהות מהרגיל, קושי במכירת הנכס, לא ניתן לרשום על הנכס הערת אזהרה – ומכאן  חשיפה לתרגילי עוקץ ומרמה (דוגמת מכירת נכס אחד לקונים שונים).

רישום צו בית משותף

כל מבנה שיש בו שתי דירות ויותר יירשם בדרך כלל כבית משותף.
כדי לרשום בית כבית משותף יש להגיש בקשה הכוללת את תשריט הבית, נסח עדכני של החלקה, תקנון הבית, והמלצה למינוי נציגות זמנית של הבית (ועד בית).

צו הרישום מפרט את הדירות בבית, צורתן וגודלן, את חלקי הרכוש המשותף וההצמדות לכל דירה.
רישום הבית המשותף נדרש כשלב הכרחי לפני רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין.
האחראי על רישום צו הבית המשותף הוא הגורם המשכן או בהיעדרו – בעלי היחידות.

רישום זכויות משתכנים

מושע הנו מצב בו בניין מגורים בו מתגוררים עשרות דיירים רשום בטאבו כגוש וחלקה אך אין רישום של תתי חלקות. פירושו "אי מסוימות בבעלות על הנכס", זאת אומרת שלכל הדיירים בבניין זה יש בעלות יחסית על כל גרגיר וגרגיר בשטח הבניין. המשמעות היא שיש מורכבות רבה בביצוע עסקה על דירה אשר בפועל אינה רשומה במאת האחוזים על שם הדייר.

רישום בית כבית משותף פירושו חלוקת חלקת קרקע אחת, המהווה יחידת רישום אחת, למספר תתי חלקות  כמספר הדירות הבנויות על אותה חלקת קרקע. כל תת חלקה (דירה) תהווה יחידת רישום נפרדת ועצמאית.
בצורה זאת, נוצרת ודאות מלאה לגבי זיהוי הנכס ושיוך החלק היחסי מהשטחים המשותפים לכל אחד מבעלי הדירות (כמו: חניות, חדר מדרגות, גג וחצר).
מן הרגע שבו אושר צו רישום הבית המשותף נוצרת אפשרות רישום זכויות נפרדת בכל דירה, המזוהה בנפרד ובמובחן משאר הדירות.

רישום בתים משותפים יכול להתבצע בבניינים ישנים אשר טרם נרשמו כבית משותף, בבניינים הרשומים על שם חברה קבלנית או משכנת, כאשר יש טעות ברישום קיים וכאשר ישנם תוספות בבנייה.

 

 

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט