fbpx

קדסטר תלת מימדי

קדסטר תלת מימדי

הגדרת הזכות במקרקעין כוללת גבולות דו מימדיים של חלקה, מתוך גוש רשום, בפני הקרקע, את תת הקרקע ואת מרחב הרום שמעל לחלקה. בניית גשר מעל חלק או חציבת מנהרה בתת הקרקע מצריכה הפקעת זכויות מידי בעל הזכות בחלקה זו.

שימוש בקדסטר תלת מימדי הוגדר בחוק, שנכנס לתוקף בינואר ,2020 שמטרתו לאפשר ניצול יעיל יותר ומיטבי של הקרקע והימנעות מקונפליקטים בנושא בעלות וזכויות בינוי ובך לשכלל את הסחירות בקרקע. רישום בשכבת תלת מימדית מצריך את התכנון להיערך בתלת מימד והכנת תמצ"ר– תכנית מרחבית לצרכי רישום.

חברת מאפרו מתמחה בהכנת קדסטר תלת מימדי, תוך תמיכה בתהליך המקדמי של התכנון התלת ממדי.

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט