fbpx

קדסטר תלת מימדי

קדסטר תלת ממדי

הקדסטר הקיים בישראל כיום הוא דו ממדי והחל את דרכו עוד בתקופת המנדט הבריטי (שיטת טורנס).
מדובר ברישום זכויות קניין של חלקת מקרקעין על פני הקרקע.
על פי חוק המקרקעין (התשכ"ט 1969), זכות הקניין בחלקת מקרקעין כוללת את המרחק העל-קרקעי שמעליה, המרחב התת-קרקעי שמתחתיה ואת כל הבנוי והנטוע באותה קרקע.
כבר היום קיימות בעיות ברישום שנולדו מהגדרה זו, לדוגמא מנהרות תחבורה תת קרקעיות, כבישים על גבי גשרים עיליים או חניונים מתחת לבנייני מגורים.
מתוך הרצון לנצל את המרחב התת קרקעי והעל קרקעי, בעיקר במרכז הארץ בהעדר קרקעות זמינות לפיתוח,  קיים צורך לעבור לשיטת רישום תלת ממדית שתעגן את הזכויות של הנכסים הללו בחוק.

המעבר מקדסטר דו ממדי לתלת ממדי הוא תהליך לא פשוט:

 • מבחינה משפטית:
  דרושה הגבלה של הגבול האנכי של החלקה והגדרת מערך זכויות קניין תלת ממדי.
  *חוק "חלקה תלת ממדית" (חוק המקרקעין תיקון 33) אושר סופית בכנסת ב- 19/12/2018.
  תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.
 • מבחינה תכנונית:
  דורש תוספת הגדרה של "מגרש תלת ממדי" בחוק התכנון והבניה.
  כך יתאפשרו שימושים מעורבים במגרש אחד.
  *תיקון עקיף התפרסם יחד עם תיקון לחוק המקרקעין.
 • מבחינת ניהול המידע:
  דרוש ליצור מסד נתונים ספרתי תלת ממדי ומעבר לעבודה בסביבה תלת ממדית שלGis ו-Cad.

המעבר מצריך הסתגלות מכל הגופים המעורבים – אגף רישום מקרקעין, מנהל התכנון, המרכז למיפוי ישראל, מודדים וגופים רבים אחרים.

הפתרון המוצע:

תיקון לחוק המקרקעין לא מפרט את אופן הרישום עצמו, לשם כך צריכות להתפרסם תקנות בנושא.
עם זאת קיים רעיון לאופן הביצוע:
החלקה התלת ממדית תוכל להיווצר רק במקום שבו המקרקעין כבר רשומים במרשם הקיים בטאבו.
החלקה התלת ממדית תגרע מהחלקה הדו ממדית ע"י "חיתוך מרחבי".
בשיטה זו מירב תחום הבעלות של החלקה הקרקעית ישמר .
בנסח הרישום של החלקה הדו ממדית יפורטו כל החלקות המרחביות החוצות את גבולותיה האנכיים, שהם בעצם יהיו החללים שלא נכללים בה. עבור כל חלקה מרחבית יצוין הנפח שנגרע מהחלקה הדו ממדית.
בנוסף יהיה נסח רישום נוסף- נסח רישום של חלקה תלת ממדית- בה יופיעו נפחה והזכויות בה.

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט