fbpx

שחזור גבולות מקרקעין וחוות דעת מומחה

קיימים מקרים רבים של אי הסכמות לגבי גבולות מקרקעין והגדרת גבולות הבעלות. מקרים אלו נפוצים בין שכנים, מול רשויות, לצרכי בניה, הפקעה, מיקום תאונה והגדרת האחריות לצרכי ביטוח, הפרשים של שטחים ועוד ועוד. 

חברתנו מגישה חוות דעת המספקות תשובות לשאלות הגדרת הגבול ונכונותו ע"י שחזור מתוך מסמכי מקרקעין שונים בהשוואה והתייחסות למפות היתר, מפות שומה, תב"ע, תוכנות לצרכי רישום מצב בנוי קיים  ובדיקות נוספות.

השירות ניתן בהתאם לצורך ובתיאום עם עו"ד. הלקוח מקבל דוח המפרט את הממצאים לפי השאלות המוגדרות מראש על ידו. את הדוח ניתן להגיש לבית משפט כחוות דעת משפטית או לכל שימוש אחר. במידת הצורך אנו נופיע בבית המשפט למתן עדות בגין חוות הדעת.

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט