fbpx

שימור מבנים

שימור מבנים היא פעולה אדריכליתהנדסית שנועדה לחדש ולשמר מבנים בעלי חשיבות היסטורית, תרבותית ואדריכלית. פעולת השימור כוללת מכלול פעולות שמטרתן להבטיח המשך קיום תקין ושלם של המבנים או האתרים כפי שהיו בעבר ובהתאמות הנדרשות.

הפרקטיקה של השימור כוללת:

א.     הגנה (על ידי גידור או קירוי)

ב.      תחזוקה

ג.      ייצוב

ד.      שימור הקיים

ה.     שיחזור  ושיקום

ו.       בנייה חדשה (רה-קונסטרוקציה על סמך תיעוד)

ז.      העתקה של מבנה למקום אחר

ח.     פרוק והרכבה מחדש

ט.     שיכפול ויצירת העתק מדויק

י.       שימור חזית או פרטים.

קיימות מספר גישות של שימור אולם העיקרון המוביל זהה.

תוכנית לשימור אתרים באה לשמור על אתרים בעלי חשיבות היסטורית, לאומית , אדריכלית או ארכיאולוגית, תוכנית השימור הינה תוספת ( וזאת משנת 1991) לחוק התכנון והבניה.

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט