fbpx

רישום בית משותף

התשריט מציג את כלל היחידות בבית המשותף (דירה, חנות) ומגדיר את הבעלות עליהן.

התשריט הינו אחד מהמסמכים המרכזיים לרישום הבית המשותף.
על התשריט להיות בהתאם להנחיות משרד המשפטים ובהתאם להיתר הבנייה.

התשריט מכיל:

  • פרטים מזהים של החלקה – מספר גוש וחלקה, שטח, כתובת הנכס.
  • פרטים מזהים של המבנה – מספר בית, מספר קומות, מספר יחידות דיור במבנה.
  • תיאור כל דירה – מספר קומה, מספר דירה, שטח הדירה וההצמדות*.
  • הצמדות – עבור כל דירה יופיעו: תאור ההצמדה, שטח ההצמדה, סימון והצבע בתשריט.
  • רכוש משותף (צמידויות משותפות) – בטבלה נפרדת יופיעו : תאור ההצמדה , שטח ההצמדה, סימון וצבע בתשריט ופירוט התת חלקות (יחידות/דירות) החולקות בזכות.
  • תרשים סביבה בקנ"מ 1:1250 עם סימון החלקה.
  • תרשים חלקה בקנ"מ 1:250 עם מיקום המבנה בחלקה.
  • תשריט של כל דירה בקנ"מ 1:100 כאשר כל דירה מסומנת וצבועה בצבע שונה.

לאחר רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים יכול כל אדם המעוניין בכך לפנות ללשכת הרישום ולקבל עותק מ"תיק הבית המשותף" הכולל בתוכו את התשריט, התקנון והצו שנרשמו לבית המשותף.

הכנת התשריט

תהליך רישום הבית המשותף מכילה היבט משפטי והיבט הנדסי.
בהיבט המשפטי– דרושה מעורבות של משרד עורכי דין האחראי על הכנת תקנון הבית, בדיקת התשריט מול פרטי החוזה והגשת תיק רישום ללשכת המפקחת על רישום המקרקעין.
בהיבט ההנדסי – דרושה מעורבות של מודד מוסמך/מהנדס/אדריכל/הנדסאי מוסמך האחראי על הכנת תשריט אשר במסגרתו נדרשת בדיקה בשטח כי המצב הקיים תואם את היתר הבנייה.
התשריט צריך להיות מאושר ע"י הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, במידה והמדינה היא בעלת הקרקע – נדרש גם אישור של ר"מי.

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט